Geddert Fridrik Stendera, Scheimes Draudzes Baznicas-Kunga Swehti Stahsti, no kurreem 52. no wezzas Derribas Laikeem, 52. no jaunas Derribas Laikeem, 3. no ta, kas teem pirmajeem kristigem Ļaudim notizzis, 14. jaukas Lihdsibas no Deewa Walstibas …