Slawas un Preezas Dseesma. Sawam wezzam Mahzitajam kas to Lestenes Draudsi peezdesmits Gaddus mahzijis par Gohdu un par Peemiņņu tahs Swehtdeenas kurrā wiņsch sawu Amatu usņēhmis no saweem Draudses Behrneem dseedata Wassaras Swehtku atswehtē tannī Gaddā 1791

Alternative titleSlavas un priecas dziesma
CreatorStender, Gothard Friedrich, 1714-1796
Contributor Steffenhagen, Johann Friedrich, 1744-1812; Steffenhagen, Johann Friedrich, 1744-1812
Publisher[Jelgavā : J.F. Stefenhāgens]
Date issued1791
AbstractApsveikuma dzejolis mācītāja J.F. Urbāna 50 gadu amata svētkos.
DescriptionAutors minēts teksta beigās.; Fotokopija glabājas LNB RF2 23.
Languagelatviešu
SubjectApsveikumi; Urban, Johann Friedrich, 1717-1803; Latviešu dzeja; Astoņpadsmitais gadsimts
Resource TypeGrāmata
Format extent[6] lpp. ; 8°
Format mediumPapīrs
TypeTeksts
CopyrightNav aizsargāts ar autortiesībām
Access rightPieejams tīmeklī
Organization in possesion of the originalTartu Ülikool. Raamatukogu
Location codeR Est. B-2451 (konvoluut)
Object linkhttps://stenders.lndb.lv/en/58248
Open (PDF)